ANASAYFA

İMAR VE ŞEHİRCLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Loading...

Cuma

parçalı bulutlu

27℃

Cumartesi

parçalı bulutlu

19℃

Pazar

açık

21℃

Pazartesi

açık

21℃

HAVA DURUMU

27℃

İMAR VE ŞEHİRCLİK MÜDÜRLÜĞÜ

MÜDÜRLÜK HAKKINDA

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Belediye Başkanlığı’na bağlı olarak hizmet veren bağımsız bir müdürlük olup;Evrak kayıt bürosu,Mimari, Statik Proje ve Yapı Kontrol BürosuZemin Etüt BürosuPlanlama Bürosu    Harita BürosuMekanik ve Elektrik BüroKaçak İnşaat BürosuNumarataj Bürosu,Arşiv Bürosundan oluşmaktadır.

MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN ÇALIŞMA ALANLARI VE GÖREVLERİ:İmar ve Şehircilik Müdürlüğü; 66.400 hektarlık Belediye sınırları ve mücavir alan sınırları içindeki taşınmazların imar ve planlama, işlemlerini yapmak, uygulamak, denetlemek, gerekli izinleri vermek ve kontrol görevlerini yürütmektedir.Genel olarak;

    Yürürlükte olan Kanun, Yönetmelik ve Tüzüklere uygun imar planlarının ve imar plan değişikliklerinin yapılması, yaptırılması, imar plan altlıklarının sayısallaştırılması ve gerekli revizyon planlarının yapılması yaptırılması, erekli olması durumunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan ve onaylanan üst ölçekli plan ve plan notlarına uygun olarak, yeni plan, ilave plan, revizyon planı ve tadilat imar planı çalışmalarını yapmak, yapılanları kontrol etmek, görüş vermek ve karar alınması için Belediye Meclisine sunmak, Belediye Meclisine havale edilen İmar planı değişiklik ve önerilerine ilişkin gerekli çalışmaları yapmak ve İmar Komisyonu çalışmalarına katılmak, bu önerileri Belediye Meclisine sunmak, Belediye Meclisince onaylanan planları ölçeğine uygun olarak Büyükşehir Belediyesine iletmek, Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülmesini sağlamak, Belediye ve mücavir alan sınırları içinde Hali Hazır Haritaları yapmak ve yaptırmak, Onaylı İmar Planlarına uygun olarak, imar durum belgesi düzenlemek, 3194 Sayılı İmar Kanununun 18.madde uygulaması yapımı tescile tabi haritaları yapmak, Verilen imar durumu belgesine göre gerekiyorsa kadastral düzenlemeleri yapmak, yapılanları kontrol etmek ve Belediye Encümenine sunmak, Parselasyon planlarını yapmak, Poligon tesisi, yol kodu ve yol profillerini yapmak, İmar Kanunun 15. ve 16. maddelerine göre ilgililerinden gelen ifraz - tevhid taleplerini kontrol etmek ve Belediye Encümenine sunmak, Başvuruda bulunulması durumunda vatandaşa ait parselin yol kotu krokisinin hazırlanması, Belediyeye ait parsellerde zemin etüdlerinin yapılmasını sağlamak, özel mülkiyete ait parsellerde yapılmış olan zemin etüd raporlarını Bakanlıkça belirlenen formata göre hazırlatmak, onaylamak, Yapılaşma koşullarına, kanun ve yönetmeliklerine göre taşınmazlarda yapılacak inşaatlara yapı ruhsatı vermek, Mimari, statik, tesisat, ısı yalıtım, asansör, kalorifer projeleri ve m2 listesi tasdiki ve vize işlemlerini yapmak, yapı denetim hizmetlerini yapmak, İnşası tamamlanan yapılara yapı kullanma izni belgesi vermek, Her türlü inşaat faaliyetini denetlemek, ruhsatsız ya da ruhsat ve eklerine aykırı yapılan yapılara ilişkin kanun ve yönetmeliklere uygun işlem tesis etmek, Gerektiğinde Belediyeye ait taşınmazlarda proje üretmek, Toplu konutlarla ilgili ruhsat verme işlemlerini yürütmek, Tescilli eski yapı ve çevresinde bu alanlara uygun projeler üretmek koruma kuralları ve ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak, Düzenli kentleşmeyi sağlamak için mevzuat çerçevesinde diğer işlemleri Yürütmek, Kat mülkiyeti kanununa ilişkin işlemleri yürütmek, İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verilirken işyerinin imar ruhsatı açısından uygunluğunu kontrol etmek, İmara ilişkin şikayetleri değerlendirmek, Özel ve Kamu Kuruluşları ile vatandaşlardan gelen yazı ve dilekçelerin cevaplandırılmasını sağlamak Çalışma konuları ile ilgili her türlü hizmet karşılığı alınacak ücret ve harç konusunda gerekli tahakkuk işlemlerini yapmaktır. Yapılan kontroller sonucunda tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesi için ilgili bürolar tarafından gerekli işlemlerin yürütülmesini sağlamak, Müdürlük faaliyetleri için ilgili kanun ve yönetmeliklere göre tahsil edilmesi gereken harçların hesaplanması ve Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne ödenmesini sağlamak, Kat irtifakı ile ilgili işlemlerin yürütülmesini koordine etmek, Yapılardaki asansörün montajı yapılmadan önce ilgili kanun ve yönetmeliklere göre asansör projelerinin onaylanması ve montajı tamamlandıktan sonra ilgili kanun ve yönetmeliklere uygunluğunun yerinde kontrol edilerek asansör işletme ruhsatının verilmesini koordine etmek, Yapı ruhsatının verilmesi aşamasında gerekli olan tüm belgelerin tamamlanmasını, ilgili parselin yerinde kontrol edilmesini ve tespit edilen uygunsuzluklar için zabıt tutulmasını, herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmemesi durumunda ise Yapı Kullanma Belgesini düzenlenmesini organize etmek, İnşaatı tamamlanan yapılarda Yapı Kullanma İzni verilebilmesi için gerekli kontrolleri yapmak üzere kontrol elemanlarını görevlendirmek, İlgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen durumlarda inşaatların zabıt tutularak mühürlenmesi ve durdurulmasını sağlamak, Hakkında zabıt tutulan yapıların Belediye Encümeni’nde görüşülerek karara bağlanmasını takip etmek ve Belediye Encümen Kararının Fen İşleri Müdürlüğü, Hukuk İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü’ ne iletilmesini sağlamak, Fenni mesulleri istifa eden binaların seviye tespit tutanağını tutarak inşaatı mühürleyerek durdurmak ve yeni fenni mesullerin görevi üstleneceği zamana kadar inşaat faaliyetlerinin devam ettirilmemesini takip etmek, Müdürlük faaliyetleri içindeki prosedürlere bağlı olarak Kalem ve Arşiv işlemlerinin yürütülmesini takip ve koordine etmek, Müdürlük bünyesinde yürütülen çalışmalar ile ilgili olarak diğer ilçe belediyeleri ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve diğer kamu kuruluşları ile koordinasyonu sağlamak, Müdürlük faaliyetlerinde kullanılacak her türlü malzeme ve hizmet alımlarında teknik şartnameleri hazırlamak, Müdürlük bünyesinde görev alan çalışanların puantajlarının takip edilerek ilgili birimlere bildirilmesini koordine etmek, Müdürlüğün yıllık bütçe teklif tasarısını hazırlamak, onaya sunmak ve ayrılan ödeneğin programa göre sarf edilmesini sağlamak, Harcama yetkilisi olarak, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile mevzuata uygun olmasını, etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamak.