İlan Balıkesir Valiliği  Çevre,şehircilik Ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü  (Bandırma Milli Emlak Müdürlüğü)

İlan Balıkesir Valiliği Çevre,şehircilik Ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü  (Bandırma Milli Emlak Müdürlüğü)
İLAN
BALIKESİR VALİLİĞİ
ÇEVRE,ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ(BANDIRMA MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ)
                           
        Aşağıda TABLO-I’de belirtilen mülkiyeti Hazineye ait taşınmazların kiralaması yapılacaktır.
TABLO II                                                                                       KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZLAR            
Sıra No İli İlçesi Mahallesi Ada Parsel Cinsi Yüzölçüm (m²) / Arsa Payı İmar Durumu İlk Yıl Tahmini Kira Bedeli (TL)   Geçici Teminat Bedeli İhale Tarihi İhale Saati
1 Balıkesir Bandırma Günaydın 136 2 İşyeri 48,00 3 Nolu İşyeri 20.400,00 5.100,00 22.02.2022 09:30
2 Balıkesir Bandırma Doğruca 172 21 İşyeri 25,00 4/A Nolu İşyeri 4.000,00 1.000,00 22.02.2022 10:00
3 Balıkesir Bandırma Edincik 185 1217 Zeytinlik 4.771,45 Tarımsal 9.542,90 2.385,73 22.02.2022 10:30
                           
        Aşağıda TABLO-II’de belirtilen mülkiyeti Hazineye ait taşınmazların satışı yapılacaktır.
TABLO I                                                                                       SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR            
Sıra No İli İlçesi Mahallesi Ada Parsel Cinsi Yüzölçüm (m²) / Arsa Payı İmar Durumu Tahmin Edilen Bedeli (TL)   Geçici Teminat Bedeli İhale Tarihi İhale Saati
1 Balıkesir Bandırma Ömerli  113 4 Arsa 6.101,81 Sanayi Alanı 2.135.634,00 533.908,50 22.02.2022 11:00
1 Balıkesir Bandırma Haydarçavuş 100 12 Büro 27,40 İşyeri 120.000,00 30.000,00 22.02.2022 11:30
 
 
1- TABLO I ve TABLO-II ’de yazılı taşınmazların satış ve kiralaması  ise 2886 sayılı Kanunun 45 inci maddesi gereğince AÇIK TEKLİF USULÜ ile Bandırma Hükümet Konağı Milli Emlak Müdürü  odasında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.
2- İhalelere katılmak isteyenlerin;
a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,
b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, (Nüfus Müdürlüğünden alınacak onaylı adres belgesi ibraz edilecektir.)
c) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.), tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
ç) Geçici teminatı yatırmış olmaları, ( Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler.)
d) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluşundan 2021 yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.
3- İhalelere ait şartname ve ekleri, mesai saatleri içerisinde Hükümet Konağı Bandırma Kaymakamlığı Milli Emlak Müdürlüğünde görülebilir.
4-Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37’nci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce ihale Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. 
5-Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
6- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, ihale başlangıç saatine kadar Komisyon Başkanlığına intikal etmeyen posta ile yapılan başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır
7- TABLO-I’de yer alan irtifak işi ve işlemleri ile ilgili bütün vergi, resim, harç ve katkı payları ile hakkın tapuya tesciline ilişkin bütün giderler istekliye aittir.
8- 4706 Sayılı Kanun gereğince, Hazine tarafından yapılan taşınmaz satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan (KDV, karar pulu, tapu harcı) müstesnadır.
Taşınmazın satış bedelinin 1/4'ü peşin, kalanı en fazla 2 (iki) yılda eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanuni faizi ile birlikte ödenebilir. Satışı yapılan taşınmaz satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 (beş) yıl süreyle Emlak Vergisine tabi değildir.
9- İhale ilanı http://www.milliemlak.gov.tr adresinde görülebilir.
 

Eklenme Tarihi: 19 Ocak 2022
< Bir Önceki Bir Sonraki >