Duyurular Hobi Bahçeleri

Duyurular Hobi Bahçeleri

     İLAN

 

               BANDIRMA BELEDİYESİ  HOBİ BAHÇELERİ İÇİN ÖN BAŞVURULAR       

                                                    ALINACAKTIR.

 

1). Mülkiyeti Bandırma Belediyesine ait Edincik Mahallesindeki Pafta No : H.19B18b ve Parsel No : 76-90-91  olarak kayıtlı taşınmazlar üzerinde çeşitli büyüklüklerde 292 adet olarak düzenlenen hobi bahçelerinden ;

 

-120 m2 yüzölçümünde 9 adet hobi bahçesi her biri  180 TL. aylık bedel,

-122 m2 yüzölçümünde 2 adet hobi bahçesi  her biri 180 TL. aylık bedel,

-128 m2 yüzölçümünde 2 adet hobi bahçesi  her biri 190 TL. aylık bedel,

-129 m2 yüzölçümünde 1 adet hobi bahçesi  190 TL. aylık bedelle, 

-130 m2 yüzölçümünde 213 adet hobi bahçesi her biri  190 TL. aylık bedel,

 

Olmak üzere toplam 227 adedi (ortak giderlere katılım payı ve kullanım bedeli olarak, her metrekare için yaklaşık 1,5 TL birim fiyat hesabı ile ) ön başvuru alınıp, değerlendirilmek ve bilahare kura çekmek suretiyle 2 yıllığına tahsisleri yapılacaktır.

 

2) Tahsis talebinde bulunmak isteyen başvuru sahiplerinin ;

 

  • Bandırma Belediye Başkanlığı mücavir alan sınırları içinde ikamet eden ve
  • Emekli  veya  45 yaş üzerinde hemşehrilerimizin  kuraya katılma hakkı kazanabilmek için

 

1-İkamet belgesi,

2-Emeklilik belgesi  ve kimlik belgesi  ile 05 Mayıs 2017 tarihinde saat 17.00’ye kadar Bandırma Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne başvurması gerekmektedir.

 

      3)  Ön başvuruda bulunup, Yönetmelik gereği kuraya katılma hakkı kazananlar arasında, 12.05.2017 tarihinde saat : 14.30 ‘da Bandırma Belediyesi  Meclis Toplantı Salonunda, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından ve başvuru sahipleri huzurunda, düzenlenecek kura çekilişi  ile tahsis işlemi yapılacaktır.

 

     4)   Belediyemiz ile  kura neticesinde tahsise hak kazanan başvuru sahipleri arasında, Ek’te sunulan yönetmelik gereği düzenlenecek Tahsis Sözleşmesini imzalayanlar   ekte bulunan 06.04.2017 Tarihli Bandırma Belediye  Başkanlığı Hobi Bahçeleri Kuruluş ve İşleyişine Dair Yönetmelik hükümlerini  ve bu hükümlere eksiksiz uymayı kabul ve taahhüt etmiş sayılacaktır.

    5)   Ön başvuruda bulunan talipli sayısının 227 ve daha az sayıda olması durumunda, yapılacak kura çekimi sadece, başvuru sahiplerinin yerlerinin (parsel numarası) belirlenmesi amacıyla yapılacaktır. Ön başvuruda  bulunan ve kuraya katılacak olan talipli sayısının 227 den fazla olması durumunda ise ; 227 adet asıl hak sahibi, 100 adet ise yedek hak sahibi

                                                                -1-

belirlenecek ve bu durumda yapılacak kura çekimi hem asıl- yedek hak sahiplerinin kim olduklarının belirlenmesi, hem de asıl hak sahiplerinin yerlerinin (parsel numaralarının) belirlenmesine yönelik olacaktır.

 

   6)   Yedek hak sahipleri için yapılacak kura çekimi, sadece isim belirlemek suretiyle olacak, bu aşamada yedek hak sahipleri için yer ve parsel numarası belirlenmeyecektir. Yedek hak sahipleri; asıl hak sahiplerinden sözleşme imzalayamayan, sözleşmesi idarece feshedilen, yerini idareye teslim eden, hak sahibinin ölümü  vb. sebeplerle oluşan yerlerin dağıtılması suretiyle bilahare, yine yedek sıra numarasına göre sözleşme yapma hakkına sahip olacaktır. 

 

  7)   T.B.K. düzenlenen  kira  hükümleri  tahsis süreci ve tahsis sözleşmelerinde uygulanmaz

  8)   BANDIRMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI HOBİ BAHÇELERİ KURULUŞ VE          İŞLEYİŞİNE DAİR YÖNETMELİK   Ek’tedir.

        Sayın halkımıza duyurulur.

 

                                                                             BANDIRMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

                              -2-

BANDIRMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
HOBİ BAHÇELERİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞİNE DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM:
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar


AMAÇ
Madde 1         :
 Bandırma ilçesinde yaşayan vatandaşların günlük yaşamlarının bir kısmını, toprak ve doğa ile iç içe  yaşamak suretiyle renklendirmek  amacıyla, Bandırma Belediye Başkanlığınca hiçbir kar amacı hedeflenmeden tamamen sosyal amaçlı olarak yaptırılan ve  hizmete sunulan hobi bahçelerinin tahsis, kullanım ve işletme esaslarını belirlemektir.


KAPSAM 
Madde 2         : Bu yönetmelik Bandırma Belediye Başkanlığı mücavir alan sınırları içindeki hobi bahçesi işletmelerini kapsar.


DAYANAK
Madde 3         : Bu yönetmelik 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 14/a ve 15/b maddeleri hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.


TANIMLAR
Madde 4         :
 Bu yönetmelikte adı geçen;

Belediye                                 ; Bandırma Belediyesini,
Hobi Bahçesi                          ; Tahsis, kullanım ve işletme koşulları yönetmelik doğrultusunda
                                                 belirlenmiş,1 adet depo ve 1 adet bahçeden oluşan birimleri,
Kullanıcı/Tahsis Sahibi         ; Hobi bahçesi tahsis edilen kişiyi ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM:
 

Genel Esaslar, Yetki ve Sorumluluklar, Başvuru Koşulları ve Diğer Hükümler

.          
Madde 5         : Hobi bahçesi başvurusu yapacak kişilerde aranacak nitelikler;
•
- Bandırma Belediye Başkanlığı mücavir alan sınırları içinde ikamet ediyor olmak,
-   Emekli olmak veya 45 yaş ve üzerinde olmak

 
Madde 6         : Müracaatçıların hobi bahçelerinin çekiliş (kura) hakkına sahip olabilmeleri için Bandırma Belediye Başkanlığına şahsi olarak başvurmaları ve istenen belgeleri eksiksiz ibraz etmeleri gerekmektedir.

                                                            -1-

Hobi bahçesi kullanımı için başvuru sırasında istenilecek belgeler; 

•
-  Başvuru Belgesi ( tam ve eksiksiz olarak doldurulmuş olmak şartıyla )
•
-  Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
•
-  Emekli ise emekli olduğunu gösterir belge,
•
-  İkametgah İlmuhaberi.
•
-  Belediyeye herhangi bir borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Hukuk İşleri Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı

-Adli sicil kaydı

Madde 7         : Hobi bahçeleri tahsis işlemleri

•
7.a       Her biri 130 m2 olan 227 adet hobi bahçeleri en fazla 3 yıl süreyle tahsis edilir. Tahsis işlemi mülkiyet hakkı doğurmaz, tahsis süresinin bitiminde ihtara gerek olmaksızın hobi bahçeleri aslına uygun şekilde teslim edilecektir. Tahsis süresinin bitimine rağmen, bahçenin belediyeye tesliminin gerçekleşmemesi halinde bahçe kullanıcısı fuzuli şagil olarak değerlendirilecek ve hakkında fuzuli şagile ilişkin yasa hükümleri uygulanacaktır.                

 

•         Tahsisler Belediye Encümeni huzurunda çekiliş (kura) yöntemi ile varsa yedekli olarak gerçekleştirilir.

•         Başvuru sayısının yetersiz olması veya herhangi bir nedenle şahıslara yapılan tahsislerinin iptali halinde, boş kalan depo ve bahçelerin tahsislerinde; yedek liste sıralamasına göre, yedek listenin bulunmaması halinde çekiliş sonrası yapılan başvurular dikkate alınır. Bu tahsisler, kalan süre kadar yapılır. Ortak Gider Katılım Payları da kalan süreye tekabül eden tutar kadar alınır.

            Tahsis, kullanıcının ölümü halinde sona ermiş sayılır. Mirasçıları herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

 

7.b       130 m2 dışında, 96 m2 ile 211 m2 arasında değişik büyüklüklerde bulunan 65 adet hobi bahçesinin tahsis şekli, bedeli ve ödeme şartlarını belirleme yetkisi Belediye Encümenine aittir.


Madde 8         : Tahsis Bedeli ve Ödeme Şartları

 

            Tahsis bedeli ve ödeme şartları Belediye Encümeni tarafından belirlenir. Encümence belirlenecek Aylık tahsis bedeli, ikinci ve takip eden her yıl, 1 Ocak tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, TÜİK tarafından açıklanan yılık ÜFE artışı oranında arttırılır.

 

Madde 9         : Ortak Gider Katılım Payları

 

            Ortak giderler güvenlik/personel gideri, elektrik, aydınlatma, su, temizlik, depolama, yapım, bakım, onarım, tadilat vb olarak belirlenmiştir.

 

                                                                      -2-

Yukarıda belirlenen ortak giderler ve ödeme şartları aylık/yıllık veya sezonluk olmak üzere Belediye Encümeni tarafından belirlenir. Belirlenen bedeller için yapılacak ödemeler Belediyemiz veznesine veya Belediyemiz hesap numarasına yatırılarak Mali Hizmetler Müdürlüğünce tahsilatı yapılır.

Ortak giderlerin vadesinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde tahsis hakkı hiçbir ihtara ve yasa yoluna başvurulmasına gerek kalmaksızın Encümen tarafından iptal edilir. Bu halde kullanıcı ekim, biçim, mahsul vb. nedenlerle tazminat talep edemeyecektir.


Madde 10       :

 

Yönetmeliğin 7.a (227 adet)  maddesinde yer alan hobi bahçelerinin tahsis işlemi Bandırma Belediye Encümeni veya görevlendireceği Müdürlük huzurunda tüm katılımcıların önünde kura ile gerçekleştirilir.

Tahsis sahipleri kura tarihinden itibaren en geç 2 ay içinde karşılıklı anlaşmak, bu hususu Belediyeye yazılı olarak bildirmek ve Belediye Encümenince onaylanmak şartıyla tahsis yeri değişikliği yapabilir.

 

Madde 11       :


Tahsis sahibinin uymakla yükümlü olduğu kurallar;
•
1- Hobi Bahçelerinin yönetim ve idaresi Bandırma Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

 

2- Her tahsis sahibine Belediyemiz tarafından kimlik kartı verilecek, alana girişler bu kimlik kartı ile yapılacaktır. Tahsis sahibi misafirlerini kapıda karşılamalı ve görevlilere kayıt yaptırmalıdır. Misafirler tahsis sahibinin sorumluluğundadır. Hobi bahçeleri dışında kafeterya herkese açık olacaktır.

 

3- Her tahsis sahibi ve misafirleri belirlenmiş bahçe sınırları dışına çıkamaz, başka bahçeye giremez.

 

4- Tahsis sahibi hobi bahçesinin bakımından sorumludur. Bahçeye (ağaç-asma gibi) kalıcı bitkiler dikilmeyecektir.

 

5- Bahçeler şahıslara özel tahsis edilir. Tahsis sahibi dışında bahçeyi kimse kullanamaz. Hobi bahçesi başka birine geçici ya da kalıcı olarak kesinlikle devredilemez, başkasına kullandıramaz. 
 

6- Komşular kendi aralarında anlaşsalar dahi ara bölmeyi kaldıramazlar, yolları ve diğer alanları kendi kullanım alanlarına dahil edemezler.

 

7- Tahsis sahibi depo veya bahçede inşaat faaliyetinde bulunamazlar, eklenti yapamazlar. Tadilat gerektiren hallerde Park ve Bahçeler Müdürlüğüne durumu bildirerek, Müdürlüğün onayı halinde tadilat işlemi gerçekleştirilebilecektir

 

8- Bahçelerde görüntü ve ses kirliliğine yol açacak (çit etrafına iplik ve şerit gibi) malzemeler
kullanılmayacaktır.

                                                                 

                                                                    -3-


9- Bahçede tavuk, güvercin, vb. kümes hayvanları ile kedi ve köpek gibi hayvanlar barındırılamaz.
 

10- Tahsis sahipleri çöplerini düzenli olarak belirtilen yerlere boşaltmalı, bahçe ve çevre
temizliğine özen göstermelidir.

 

11- Tahsis sahibi her ne sebeple olursa olsun belediyeden ve hobi bahçesi personellerinden özel işleri için hizmet talep edemez.

 

12- Hobi Bahçelerinde hiçbir ekim dikim yapmayan, temizliğe dikkat etmeyen ya da çok az kullananların ikinci uyarıdan sonra Ortak Gider Katılım Payı iadesi yapılmadan tahsis hakkı iptal edilecektir.

 

13- Tahsis sahibi feshetmek istediğinde fesih talebini 3 ay önceden yazılı müracaat ile bildirmek zorundadır. Bildirimde bulunmadan feshetmesi halinde ortak gider katılım payı iade edilmeyecektir.

 

14- Bahçe içerisinde hiçbir şekilde zirai ilaçlama yapılmayacaktır. Bu nitelikteki ilaçlamanın gerektirdiği durumlarda Park ve Bahçeler Müdürlüğü ilaçlamaya yetkilidir.

 

15-Ortak kullanım alanlarında komşuları rahatsız edecek davranışlardan
kaçınılacak, çevrecilik anlayışı ile hareket edilecektir.

 

16-Tahsis sahibi kanunen ekim ve dikimi yasak olan tohum ve fideleri alana getirmeyecek ve dikilmeyecektir. Dikilmesi halinde tüm sorumluluk parsel sahibine ait olacağı gibi tespit halinde tahsis hakkı iptal edilecektir. Kullanıcı bu durumda hiçbir hak ve talepte bulunmayacaktır.

 

17- Tahsis sahibinin ihmalinden kaynaklanan bahçeye, ortak alanlara ve 3.kişilere verdiği her türlü zarar ziyan kullanıcı tarafından karşılanacaktır.

 

18- Hobi bahçeleri 05.00-22.00 saatleri arasında kullanılacak olup, belirlenen saatler dışında alanda uyarıya gerek duyulmadan güvenlik görevlileri haricinde kimse bulunmayacaktır. Bu saatler dışında kalanların tespiti halinde tahsis hakkı herhangi bir uyarıya gerek kalmadan iptal edilecektir.

 

19-Tahsis sahibi hobi bahçesinin yönetiminin ve personelinin uyarılarını dikkate almakla yükümlüdür.

20- Her türlü talep Park ve Bahçeler Müdürlüğüne iletilecektir.

21- Hobi Bahçeleri Bandırmalı hemşerilerimizin çevre bilinci geliştirmek, mesleki ve teknik
becerilerini kazandırmak amacı doğrultusunda yapılmış olup, bir aileden ancak bir kişinin Hobi Bahçesine müracaat etme hakkı vardır.

22- Tahsis sahibinin yukarıda belirtilen kurallar dışında kalan kural ve yükümlülüklerini belirlemeye Belediye Encümeni yetkilidir.

                                                                 -4-


Madde 12       :

 Bahçe kullanıcısı tahsis sahibi bu Yönetmelik ile belirlenen kural ve şartlara uymakla yükümlüdür. Tahsis sahibinin kurallara uymadığının Belediyece tespit edilmesi halinde hiçbir ihtara gerek kalmaksızın tahsisin iptali yoluna gidilir. İptal halinde, kullanıcının yatırmış olduğu Ortak Gider Katılım Payı iade edilmeyeceği gibi tahsis sahibi ekim, biçim, mahsul vb nedenlerle tazminat talep edemeyecektir.

Madde 13       :

            Başvuru formunda bildirilen adres, başvuru sahibinin tebligat adresi olarak kabul edilir.
            Adres değişikliği olması halinde yeni adres bilgilerinin tahsis dosyasına bildirilmesi zorunludur. Aksi halde başvuru formunda yer alan adrese yapılan tüm tebligatlar, tebliğ edilmiş olarak kabul edilir.


Madde 14       :

            Bu yönetmeliğin uygulanmasında Borçlar Kanunu’nun kiralamalar ile ilgili hükümleri uygulanmaz.


Madde 15       :

            İş bu yönetmelik Bandırma Belediye Meclisi’nce onaylanmasının ardından yürürlüğe
girer.

Madde 16       :

Bu yönetmelik hükümlerini Bandırma Belediye Başkanlığınca yürütülür.

BANDIRMA  BELEDİYESİ

 

HOBİ BAHÇELERİ BAŞVURU ŞARTLARI

 

 

            1.  Müracaatlar, hobi bahçelerinin kullanım hakkına sahip olabilmeleri için T.C.

Bandırma Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne şahsi olarak başvurmaları ve istenen belgeleri tam olarak ibraz etmeleri gerekmektedir.

 

 

            2. T.C. Bandırma Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne şahsi olarak başvurularda istenen belgeler;

 

                        . Başvuru belgesi: Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edilecek olup,

                           bizzat müracaatçı tarafından tam ve eksiksiz olarak doldurulacaktır.

 

. Nüfus cüzdanı fotokopisi,

 

. Emekli ise emekli olduğunu gösterir belge,

 

. İkametgah ilmühaberi,

 

. Birinci Derece şehit yakını, gazi veya engelli ise belge ve raporları.

 

                       . Bandırma   Belediyesine   herhangi   bir   borcu   olmadığına   dair,    Mali  

                         Hizmetler  Müdürlüğü ve  Hukuk İşleri Müdürlüğü’nden alınacak “Borcu

                         Yoktur” yazısı.

 

                      . Adli sicil kaydı.

 

 

            3. Bir aileden ancak bir kişi talepte bulunabilir. Diğer talepler değerlendirmeye alınmayacaktır. (Soyadı farklı olsa dahi aynı hanede ikamet edip, kura çekilişine katılarak 2 nci bahçe sözleşmesi yapanlar tespit edilmesi halinde,  sözleşmeleri Belediyemizce tek taraflı feshedilecektir) 

 

            4.  Hobi bahçesi başvurusu yapacak kişilerde aranacak nitelikler;

 

                        . T.C. Bandırma Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde ikamet ediyor

                          olmak, 

 

                        . Emekli olmak veya 45 yaş ve üzerinde olmak.

 

HOBİ BAHÇELERİ BAŞVURU BELGESİ
                 
TALEP EDENİN
ADI SOYADI  
T.C. NO  
BABA ADI  
DOĞUM YERİ-YILI  
TELEFONU  
İKAMETGAH ADRESİ  
                 
                 
                 
            …./…./2017
                 
            İmza
                 
                 
EKLERİ:                
*  Nüfus cüzdan fotokopisi,            
*  Emekli ise emekli olduğunu gösterir belge,        
*  İkametgah ilmuhaberi,            
*  1.Derece şehit yakını,gazi veya engelli ise belge ve raporları      
*  2 adet vesikalık              
*  Belediyeye herhangi bir borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü ve  Hukuk İşleri
    Müdürlüğü’nden alınacak borcu yoktur yazısı.
 
       
*  Adli sicil kaydı.              
                 
                 
                 
NOT:                
*  Müracaatçılar,hobi bahçelerinin kullanım hakkına sahip olabilmeleri için, Bandırma emlak ve
İstimlak müdürlüğüne şahsen başvurmaları ve istenen belgeleri tam olarak ibraz etmeleri 
gerekmektedir. (Başvuru belgesi ve ekleri)          
*  Başvuru belgesi tam ve eksiksiz olarak doldurulmalıdır      
*  Bir aileden ancak birkişi talepte bulunabilir.Diğer talepler değerlendirilmeye alılınamaz. 
                 
                 
                 
Başvuru yapacak kişilerde aranacak nitelikler:        
1.  T.C Bandırma Belediyesi ve mücavir alan sınırları içinde ikamet ediyor olmak.  
2.   Emekli veya 45 yaş ve üzeri olmak.          
3.   Şehit ve gazi yakınları önceliklidir.

Eklenme Tarihi: 13 Kasım 2017
< Bir Önceki Bir Sonraki >