Duyuru

Duyuru

 

BANDIRMA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

(GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI)

     

 Mülkiyeti Belediyemize ait Akçapınar Mahallesi 1782 parselde 590.151,11 m2 tarla 06.06.2018 tarih ve 487 sayılı encümen kararı gereği  , 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma) usulü ihale ile 17.150.000-TL muhammen satış bedeliyle satılacaktır.  

          Geçici teminatı muhammen satış bedeli üzerinden alınacak olup, oranı %3 tutarı 514.500-TL dir.

Her türlü harç, karar pulu, gayrimenkul alım-satım vergisi, alıcıya aittir. İhale bedeli ihalenin alıcıya tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde peşin ödenecektir.

            Taşınmazın ilk ihalesi 20/06/2018 Çarşamba günü saat 14.00 ’da belediye encümen salonunda  yapılacaktır. İstekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görünmemesi halinde, ikinci ihalesi 27/06/2018 Çarşamba günü aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır.

Şartnamesi ve muameleli dosyası Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde    görülebilir, 50-TL  karşılığında satın alınabilir.

            Taliplilerin;

Geçici teminat makbuzlarını, ikametgah ilmuhaberlerini, tüzel kişilik halinde şirket imza sirküleri ve tüzel kişilik merkez adreslerini belirtir belgelerini, istekliler adına vekaleten iştirak edeceklerin vekaletname ve imza sirkülerini, ihaleye katılma yasaklısı olmadığına dair taahhütname, Belediyemiz ve Hukuk İşleri Müdürlüğüne herhangi bir borcun bulunmadığına dair belgelerini ihale saatine kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri şarttır.

İlan olunur.

 

 

 

 

                                                                                                            Dursun                                                                                                             MİRZA 

                                                                                                    Belediye  Başkanı


Eklenme Tarihi: 06 Haziran 2018
< Bir Önceki Bir Sonraki >