Bandırma Belediyesi 2018 Yılı Evsel Katı Atık Ücreti Ve Raporu

Bandırma Belediyesi 2018 Yılı Evsel Katı Atık Ücreti Ve Raporu

“2872 Sayılı Çevre Kanununun 11. maddesinde "Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler evsel katı atık bertaraf tesislerini kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmekle yükümlüdürler. Bu hizmetten yararlanan ve/veya yararlanacaklar, sorumlu yönetimlerin yapacağı yatırım, işletme, bakım, onarım ve ıslah harcamalarına katılmakla yükümlüdür. Bu hizmetten yararlananlardan, Belediye Meclisince belirlenecek tarifeye göre katı atık toplama, taşıma ve bertaraf ücreti alınır. Bu fıkra uyarınca tahsil edilen ücretler, katı atıkla ilgili hizmetler dışında kullanılamaz" denilmektedir.

27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ''Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik'' gereğince evsel katı atıklar için toplama ve taşıma işine ait tam maliyet esaslı tarifelerin belirlenerek su faturası ile birlikte tahsil edilmesi gerekmektedir.

 • Evsel Katı Atık Ücreti su aboneliği olan konutlardan aylık 7,99 TL (MERKEZ), 7,99 TL (KIRSAL) su faturaları üzerine eklenerek tahsil edilecektir.
 • Su abonesi olmayan konutların Evsel Katı Atık ücretleri aylık 7,99-TL olarak Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nce Evsel Katı Atık Abonesi yapılarak tahakkuk ve tahsil edilecektir. İş yerleri için uygulanacak katı atık bedeli tarifesi: 

İş yerleri için uygulanacak katı atık bedeli tarifesi:

 • Su kullanımı 0 (sıfır) m3 olan meskenlerden ücret talep edilmeyecektir.
 • Su abonesi olan işyerlerine (18. Madde) evsel katı atık ücretleri, aylık olarak BASKİ su faturaları üzerinden tahakkuk ve tahsil edilir.
 • Su abonesi olmayan işyerlerinin yukarıda belirtilen (18. Madde) Evsel Katı Atık Ücretleri, Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nce Evsel Katı Atık Abonesi yapılarak tahakkuk ve tahsil edilir.
 • Şehit ve gazi yakınları için katı atık bedeli tahakkuku yapılmayacak olup, bu kapsama giren haneler katı atık bedelinden muaf tutulacaktır.
 • Yıl içinde Evsel Katı Atık Ücreti kapsamına giren veya bu ücretlerin kapsamından çıkan aboneler için mükellefiyet, bu durumların meydana geldiği tarihin bulunduğu ayın tamamı üzerinden tesis edilecek veya sona erdirilecektir.
 • Yıl içerisinde açılan işyerlerinde, tarifede belirtilen aylık ücretler, işyeri açılış tarihinin bulunduğu ayın başından itibaren geçerli olmak üzere hesaplanacak, söz konusu ayın başından itibaren açılmış gibi ücretlendirilecektir.
 • Yıl içerisinde kapanan işyerlerinde, tarifede belirtilen aylık ücretlerin, işyeri kapanmasının belediyemize beyan edilmesi tarihine kadar bütün ayların tutarı kendisinden tahsiledilecektir.
 • Yıl içinde işyerinin konuta veya konutun işyerine dönüşmesi veyahut işyerlerinin faaliyet, kapasite, kullanım alanı, yatak sayısı v.b. değişiklik olması sebebiyle 13.12.2005 tarih ve 2005/9817 karar sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilen bina grup cetvelindeki grup/derecelerin değişmesi durumunda veya yıl içinde mükellefiyet şahsında meydana gelen değişiklikler nedeniyle farklı gruplardan ücretlendirilmesi gereken hallerde; bu hususların gerçekleştiği tarihi izleyen bir ay içinde bildirimde bulunulması zorunludur.
 • Evsel Katı Atık Ücretinin mükellefi Belediyenin bu hizmetinden yararlanan gerçek ve tüzel kişilerdir ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’na göre bildirimde bulunan ve/veya 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Mükerrer 44 üncü maddesi gereği Çevre Temizlik Vergisi beyanında bulunan ve alınan Meclis Kararının ilanına müteakip 30 gün içerisinde sözleşmeyi yapmayan mükellefler, 27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 12 inci maddesinde belirtilen sözleşmeyi yapmış sayılacaktır.
 • Vadesinde ödenmeyen ücretler için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Yasa hükümleri uygulanacaktır. Geciken ödemelerde aynı yasanın 51 inci maddesine göre işlem yapılacaktır.
 • Tarifelerde bazı gruplar için hesaplama yapılmamıştır. Bunun nedeni belediyemiz sınırları içerisinde o grup kriterlerine uyan kişi veya işletme bulunmamasıdır. Hesaplama yapılmayan grup kriterlerine uyan kişi veya işletmenin tarife konusu hizmetten yararlanmaya başlaması halinde hesaplama Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz ekinde yer alan standartlara göre ilgili olduğu gruba isabet eden atık miktarı hesaplanarak terifelendirilecektir.

İlgili yönetmelik gereğince hazırlanan raporun Belediye Meclisince karar alınmadan halkın önerilen tarifeler ve esasları hakkında bilgilendirilmesi, görüş ve önerilerinin alınması maksadıyla Belediyemiz Web sayfasında 15 gün süreyle duyuru yapılması gerekmektedir.

Evsel Katı Atık Tarife Raporu hakkında görüş ve önerilerinizi belediye@bandirma-bld.gov.tr mail adresimize bildirmeniz gerekmektedir.

Vatandaşlarımızın bilgisine sunulur. Rapor pdf olarak altta yer almaktadır.

BANDIRMA BELEDİYESİ 2018 YILI EVSEL KATI ATIK ÜCRET TARİFE RAPORU İÇİN TIKLAYIN


Eklenme Tarihi: 25 Aralık 2017
< Bir Önceki Bir Sonraki >