Bandırma Belediyesi 2015 Yılı Evsel Katı Atık Ücreti Ve Raporu

Bandırma Belediyesi 2015 Yılı Evsel Katı Atık Ücreti Ve Raporu

2872 Sayılı Çevre Kanununun 11. maddesinde "Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler evsel katı atık bertaraf tesislerini kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmekle yükümlüdürler. Bu hizmetten yararlanan ve/veya yararlanacaklar, sorumlu yönetimlerin yapacağı yatırım, işletme, bakım, onarım ve ıslah harcamalarına katılmakla yükümlüdür. Bu hizmetten yararlananlardan, Belediye Meclisince belirlenecek tarifeye göre katı atık toplama, taşıma ve bertaraf ücreti alınır. Bu fıkra uyarınca tahsil edilen ücretler, katı atıkla ilgili hizmetler dışında kullanılamaz" denilmektedir.

27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ''Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik'' gereğince evsel katı atıklar için toplama ve taşıma işine ait tam maliyet esaslı tarifelerin belirlenerek su faturası ile birlikte tahsil edilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen ilgili mevzuat gereği; Bandırma İlçesi sınırları içinde evsel katı atıkların toplanma ve taşıma hizmetini yürütmekte olan Belediye Başkanlığımız'ın söz konusu hizmetler için oluşan giderleri tam maliyet esasına göre sabit tarife olarak belirlenmiş, bu maliyetlerden ÇTV gelirleri düşülmüş ve BASKİ Genel Müdürlüğü hane bazında abone sayıları dikkate alınarak “Evsel Katı Atık Tarife Raporu ”hazırlanmıştır. 

İlgili yönetmelik gereğince hazırlanan raporun Belediye Meclisince karar alınmadan halkın önerilen tarifeler ve esasları hakkında bilgilendirilmesi, görüş ve önerilerinin alınması maksadıyla Belediyemiz Web sayfasında 15 gün süreyle duyuru yapılması gerekmektedir.

Vatandaşlarımızın bilgisine sunulur. Rapor pdf olarak altta yer almaktadır.

 BANDIRMA BELEDİYESİ 2015 YILI EVSEL KATI ATIK ÜCRET TARİFESİ 


Eklenme Tarihi: 07 Kasım 2017
< Bir Önceki