Bandırma Belediye Başkanlığından  (Gayrimenkul Satış Ve Kiralama İlanı)

  Bandırma Belediye Başkanlığından (Gayrimenkul Satış Ve Kiralama İlanı)

 

  BANDIRMA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

(GAYRİMENKUL SATIŞ VE KİRALAMA İLANI)

     

1- Mülkiyeti Belediyemize ait 17 Eylül Mahallesi Kurtuluş Caddesi Kapalı Pazar Yeri ve Yaşam Alanındaki bodrum ve zemin kattan oluşan toplam 347,31 m2 lik 110/23 no.lu iş yeri 18.07.2018 tarih ve 593 sayılı encümen kararı gereği, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma) usulü ile ihale tarihinden itibaren (3) üç yıllığına, 31.12.2018 tarihine kadar aylık 8.500-TL muhammen kira bedelliyle ikinci ve üçüncü yıl kira artışının önceki yıl kira bedeline (DİE-ÜFE) (Devlet İstatistik Enstitüsü-Üretici Fiyat Endeksi) artış oranın ilavesi ile kiraya verilecektir.

Hasar Teminatı: 8.500-TL, Demirbaş Teminatı 8.500-TL alınacaktır.

          Geçici teminatı muhammen kiralama bedeli üzerinden alınacak olup, oranı %3 tutarı 9.180-TL dir.

2- Mülkiyeti Belediyemize ait 100. Yıl Mahallesi 1146 ada 12 no.lu parselin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında bitişik nizam üç (3) kat konut adası içerisinde kalan, 118 m2 lik, Belediyemize ait parselin yol alanında kalan kısmını bedelsiz terk etmek şerhi ile ihale usulü ile 18.07.2018 tarih ve 595 sayılı encümen kararı gereği, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile 94.990,00-TL muhammen satış bedeliyle satılacaktır.  

          Geçici teminatı muhammen satış bedeli üzerinden alınacak olup, oranı %3 tutarı 2.849,70-TL dir.

Her türlü harç, karar pulu, tellaliye, gayrimenkul alım-satım vergisi, 100. Yıl Mahallesi 1146 ada 12 no.lu parsel için alıcıya aittir. İhale bedeli ihalenin alıcıya tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde peşin ödenecektir.

3- Mülkiyeti Belediyemize ait Doğa Mahallesi 1365 no.lu 5,200 m2 lik tarla vasıflı parselin ihale usulü ile 18.07.2018 tarih ve 596 sayılı encümen kararı gereği, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile 49.920,00-TL muhammen satış bedeliyle satılacaktır.  

          Geçici teminatı muhammen satış bedeli üzerinden alınacak olup, oranı %3 tutarı 1.497,60-TL dir.

Her türlü harç, karar pulu, tellaliye, gayrimenkul alım-satım vergisi, Doğa Mahallesi 1365 no.lu parsel için alıcıya aittir. İhale bedeli ihalenin alıcıya tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde peşin ödenecektir.

Şartnamesi ve muameleli dosyası Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir, 50-TL karşılığında satın alınabilir.

Taşınmazların ilk ihaleleri 08.08.2018 Çarşamba günü saat 14.30 ’da belediye encümen salonunda yapılacaktır. İstekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görünmemesi halinde, ikinci ihalesi 15.08.2018 Çarşamba günü aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır

            Taliplilerin;

Geçici teminat makbuzlarını, kat' i teminatı, ikametgah ilmühaberlerini, tüzel kişilik halinde şirket imza sirküleri ve tüzel kişilik merkez adreslerini belirtir belgelerini, istekliler adına vekaleten iştirak edeceklerin vekaletname ve imza sirkülerini, ihaleye katılma yasaklısı olmadığına dair taahhütname, Belediyemiz ve Hukuk İşleri Müdürlüğüne herhangi bir borcun bulunmadığına dair belgelerini ihale saatine kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri şarttır.

İlan olunur.

 

 

 

                                                                                                                   Dursun                                                                                                             MİRZA 

                                                                                                                   Belediye Başkanı


Eklenme Tarihi: 24 Temmuz 2018
< Bir Önceki Bir Sonraki >