Bandırma Belediye Başkanlığından  (Gayrimenkul Satış İlanı)       

Bandırma Belediye Başkanlığından (Gayrimenkul Satış İlanı)      

BANDIRMA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

(GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI)

     

 Mülkiyeti Belediyemize ait Akçapınar Mahallesi 1782 parselde 590.151,11 m2 tarla 18.04.2018 tarih ve 345 sayılı encümen kararı gereği  , 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma) usulü ihale ile 14.163.626,64-TL muhammen satış bedeliyle satılacaktır.  

          Geçici teminatı muhammen satış bedeli üzerinden alınacak olup, oranı %3 tutarı 424.909-TL dir.

Her türlü harç, karar pulu, gayrimenkul alım-satım vergisi, alıcıya aittir. İhale bedeli ihalenin alıcıya tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde peşin ödenecektir.

            Taşınmazın ilk ihalesi 23/05/2018 Çarşamba günü saat 14.00 ’da belediye encümen salonunda  yapılacaktır. İstekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görünmemesi halinde, ikinci ihalesi 30/05/2018 Çarşamba günü aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır.

Şartnamesi ve muameleli dosyası Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde    görülebilir, 50-TL  karşılığında satın alınabilir.

            Taliplilerin;

Geçici teminat makbuzlarını, ikametgah ilmuhaberlerini, tüzel kişilik halinde şirket imza sirküleri ve tüzel kişilik merkez adreslerini belirtir belgelerini, istekliler adına vekaleten iştirak edeceklerin vekaletname ve imza sirkülerini, ihaleye katılma yasaklısı olmadığına dair taahhütname, Belediyemiz ve Hukuk İşleri Müdürlüğüne herhangi bir borcun bulunmadığına dair belgelerini ihale saatine kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri şarttır.

İlan olunur.

 

 

 

 

                                                                                                         Dursun MİRZA 

                                                                                                        BelediyeBaşkanı


Eklenme Tarihi: 03 Mayıs 2018
< Bir Önceki Bir Sonraki >