Bandırma Belediye Başkanlığından (Gayrimenkul Satış İlanı)

Bandırma Belediye Başkanlığından (Gayrimenkul Satış İlanı)

Mülkiyeti Belediyemize ait 17 Eylül Mahallesi 1246 ada 48 no.lu parselde 1.196,41 m2 arsa 19.10.2016 tarih ve 1058 sayılı encümen kararı gereği , 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile 9.500.000-TL muhammen satış bedeliyle satılacaktır.  

          Geçici teminatı muhammen satış bedeli üzerinden alınacak olup, oranı %3 tutarı 285.000-TL dir.

 İhale bedeli İhalenin alıcıya tebliğ tarihinden itibaren on beş (15) gün içinde;

  1. Peşin olarak veya,
  2. Taksitli olarak aşağıdaki şartlar ile ödeyecektir.          
  1. İhale bedelinin % 25 ‘i peşin ödenecek,
  2. İhale bedelinin bakiye % 75’i en fazla 3 eşit taksitte 1’er ay ara ile ödenecektir.(Peşinat ile birlikte en fazla 4 aylık periyotta 4 taksit )
  3. Peşin ödemeden sonra kalan bakiye ihale bedeli yasal tecil faizi ile alıcıdan tahsil edilecektir.
  4. Tapu devri ; İhale bedeli ve taksitli ödemede tecil faizi tamamen ödendikten sonra yapılacaktır.  

            Taşınmazın ilk ihalesi 09/11/2016 Çarşamba günü saat 14.00 ’da belediye encümen salonunda yapılacaktır. İstekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görünmemesi halinde, ikinci ihalesi 16/11/2016 Çarşamba günü aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır.

Şartnamesi ve muameleli dosyası Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde    görülebilir, 50-TL  karşılığında satın alınabilir.

            Taliplilerin;

Geçici teminat makbuzlarını, ikametgah ilmuhaberlerini, tüzel kişilik halinde şirket imza sirküleri ve tüzel kişilik merkez adreslerini belirtir belgelerini, istekliler adına vekaleten iştirak edeceklerin vekaletname ve imza sirkülerini, ihaleye katılma yasaklısı olmadığına dair taahhütname, Belediyemiz ve Hukuk İşleri Müdürlüğüne herhangi bir borcun bulunmadığına dair belgelerini ihale saatine kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri şarttır.

İlan olunur.


Eklenme Tarihi: 08 Kasım 2017
< Bir Önceki Bir Sonraki >