İmar ruhsatı için gerekli belgeler

Geri Dön

A-    İDARİ BELGELER  (3194 Sayılı İmar Kanununa Göre)1-    Yapı Ruhsatı talep dilekçesi  (EK-1)2-    Tapu (Aslı Gibidir Onaylı)3-    Yapı Sahibinin gerçek kişi olması halinde;         a-    Nüfus Cüzdanı Fotokopisi         b-    Adres Bilgileri4-    Tüzel Kişilikte          a-    Yetki Belgesi          b-   İmza Sirküsü          c-    Ticaret Sicil Gazetesi Örneği          d-    Yetkilisinin nüfus cüzdan fotokobisi          e-    Yetkilisinin adres bilgileri5-    Gerektiğinde noter onaylı Vekaletname6-    Karayolu cepheli yapılarda Yol Geçiş İzni7-    Tescilli Yapı Bölgesindeki yapılarda B.K.V.K.B.K.’nun kurul kararı8-    Tarımsal Amaçlı Yapılarda         a-    Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’nın uygun görüşü         b-    Diğer İlgili kurum ve kuruluşların taşra teşkilatının uygun görüşü         c-    Başka bir amaçla kullanılamayacağı konusunda noter onaylı taahütname9-     Mal sahibi ve Müteahhit adına Belediye Gelirler Müdürlüğünden alınacak  Borcu Yoktur yazısı.

B-    TEKNİK PERSONEL BELGELERİ  (3194 Sayılı İmar Kanununa Göre)1-    Mimari proje müellifi taahhütnamesi  (EK-2)2-    İnşaat Mühendisi proje müellifi taahhütnamesi  (EK-2)3-    Makine Mühendisi proje müellifi taahhütnamesi  (EK-2)4-    Elektrik Mühendisi proje müellifi taahhütnamesi  (EK-2)5-    Jeoloji Mühendisi taahhütnamesi  (EK-2)6-    Harita Mühendisi taahhütnamesi  (EK-2)7-    Yapı denetimsiz ise; Fenni Mesul Taahhütnameleri  (EK-3)

C-    TEKNİK PERSONEL BELGELERİ  (3194 Sayılı İmar Kanununa Göre)1-    İmar Durumu  (EK-4)2-    Aplikasyon Krokisi3-    Yol Kotu Tutanağı  (EK-5)4-    Yol Durum Tutanağı (Fen işleri müd.)5-    Su ve Kanal Kotu Tutanağı6-    Sığınak Raporu (Ruhsat Öncesi)7-    Enerji Kimlik Belgesi8-    Mimari Proje (5 takım)9-    Betonarme Projesi (5 Takım)10-    Statik Hesaplar (2 Takım)11-    Zemin Etüt Raporu (2 Takım)12-    Harita Mühendisince hazırlanmış olan HUS dosyası13-    Isı yalıtım hesabı (2 takım)14-    Isı yalıtım proje ve detayları15-    Sıhhi Tesisat Projesi (5 Takım)           a-    Gerektiğinde yangından korunma ve su deposu projeleri16-    Asansör Tesisat Projesi (5 Takım)17-    Isıtma ve Soğutma Tesisat Projesi (5 Takım)18-    Tedaş Onaylı Elektrik ProjesiD-    DİĞER BELGELER  (Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği)1-    Yapı denetim firması izin belgesi noter onaylı sureti2-    Bakanlıkça onaylı yapıya ilişkin bilgi formu aslı3-    Yapı Denetim Firması ile yapı sahibi arasında yapılan sözleşme4-    Yapı denetim firmasının yapı denetimini üstlendiğine dair taahhütname5-    Mal müdürlüğü yapı denetim hesabına yapı denetim hizmet bedelinin tamamını veya ilk taksidini yatırdığına dair makbuz6-    Damga Vergisi7-    Mal sahibi ile müteahhit arasında yapılan inşaat sözleşmesi  (EK-6)8-    İnşaat yapımı için vekaletname / noter onaylı kat karşılığı inşaat sözleşmesi  (EK-7)9-    Yapının Müteahhidine ait;          a-    Yapı Müteahhitliğinin üstlendiğine dair taahhütname          b-    Ticaret Odası kaydı          c-    Vergi Mükellefi olması (Vergi Dairesinden Yazı)          d-    Bakanlıktan alınmış olan müteahhitlik yetki numarası10-    Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği Md.9-2 gereğince          a-    Şantiye Şefliği Hizmet Sözleşmesi  (EK-8)          b-    İkametgah İlmuhaberi          c-    Şantiye Şefi Taahhütnamesi  (EK-9)          d-    Kimlik Bilgileri11-    Mimari Proje Kontrol Formu12-    Statik-Betonarme Proje Kontrol Formu13-    Elektrik Proje Kontrol Formu14-    Mekanik Proje Kontrol Formu15-    Yangın Tesisatı Kontrol Formu