GAYRİMENKUL SATIŞ VE KİRALAMA İLANI

Geri Dön

BANDIRMA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

(GAYRİMENKUL SATIŞ VE KİRALAMA İLANI)

          

            1-Mülkiyeti Belediyemize ait 600 Evler Mahallesi 2496 ada, 18 no.lu, 3.621,34 m2,  1/1000 ölçekli Bandırma Uygulamalı İmar Planında E:0.50, H:9.50 m, sanayi adası içerisinde kalan arsa vasıflı parsel , 15.02.2023 tarih ve 173 sayılı encümen kararı gereği ,2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile 12.674.690,00-TL muhammen satış bedeliyle satılacaktır. 

            Geçici teminatı toplam muhammen satış bedeli üzerinden alınacak olup, oranı %3 tutarı 380.240,70-TL dir.    

Her türlü harç, karar pulu, gayrimenkul alım-satım vergisi alıcıya aittir. İhale bedeli ihalenin alıcıya tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde peşin ödenecektir.  

            2-Mülkiyeti Belediyemize ait Yenimahalle 2630 ada, 2 no.lu, 1.274,30 m2,  1/1000 ölçekli Bandırma Uygulamalı İmar Planında E:1.15, ayrık nizam, 3-4 kat, konut adası içersinde kalan arsa vasıflı parsel , 15.02.2023 tarih ve 172 sayılı encümen kararı gereği ,2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile 5.097.200,00-TL muhammen satış bedeliyle satılacaktır. 

            Geçici teminatı toplam muhammen satış bedeli üzerinden alınacak olup, oranı %3 tutarı 152.916,00-TL dir.    

Her türlü harç, karar pulu, gayrimenkul alım-satım vergisi alıcıya aittir. İhale bedeli ihalenin alıcıya tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde peşin ödenecektir.  

            3-Mülkiyeti Belediyemize ait 600 Evler Mahallesi 1364 ada 7 no.lu 8.73 m2 alanlı baca yeri vasıflı parselin 34.920,00-TL ve 600 Evler Mahallesi 1364 ada, 5 no.lu 560,89 m2 alanlı arsa vasıflı parselin  üzerindeki M:73.79 m2 kısmında TEK Genel Müdürlüğü lehine irtifak hakkı ve 1/1000 ölçekli Bandırma Uygulamalı İmar Planına göre yol alanında kalan kısmını bedelsiz terk etmek şerhi ile 2.243.560,00-TL muhammen bedel üzerinden , Meclis ve Encümen kararına istinaden blok olarak toplam 2.278.480,00-TL muhammen satış bedeliyle ,15.02.2023 tarih ve 171 sayılı encümen kararı gereği ,2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile satılacaktır.

            Geçici teminatı toplam muhammen satış bedeli üzerinden alınacak olup, oranı %3 tutarı 68.354,40-TL dir.    

Her türlü harç, karar pulu, gayrimenkul alım-satım vergisi alıcıya aittir. İhale bedeli ihalenin alıcıya tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde peşin ödenecektir.  

         4-Mülkiyeti Belediyemize ait Kirazlı Mahallesi 117 parselde 35.200 m2 tarla , 22.02.2023 tarih ve 203 sayılı encümen kararı gereği, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile, ihale tarihinden itibaren (3) üç yıllığına, ilk yıl senelik dönümü 750,00-TL muhammen kira bedelliyle ikinci ve üçüncü yıl kira artışının önceki yıl kira bedeline TÜİK-TÜFE (Türkiye İstatistik Kurumu-Tüketici Fiyat Endeksi) artış oranın ilavesi ile kiraya verilecektir.

            Geçici teminatı (3) üç yıllık muhammen bedel üzerinden alınacak olup, oranı % 3 tutarı 2.376,00-TLdir.

            Taşınmazların ilk ihaleleri 22/03/2023 Çarşamba günü saat 14.00’da belediye encümen salonunda şartnameleri gereği ayrı ayrı yapılacaktır. İstekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görünmemesi halinde, ikinci ihaleleri 29/03/2023 Çarşamba günü aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır.

Şartnameleri ve muameleli dosyaları Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir, 50-TL karşılığında satın alınabilir. 

            Taliplilerin;

Geçici teminat makbuzlarını, ikametgah ilmuhaberlerini, tüzel kişilik halinde şirket imza sirküleri ve tüzel kişilik merkez adreslerini belirtir belgelerini, istekliler adına vekaleten iştirak edeceklerin vekaletname ve imza sirkülerini, ihaleye katılma yasaklısı olmadığına dair taahhütname, Belediyemiz ve Hukuk İşleri Müdürlüğüne herhangi bir borcun bulunmadığına dair belgelerini ihale saatine kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri şarttır.

İlan olunur.

                                                                                                                   

                                                                                                                      Ozan ONUR  

                                                                                                         Belediye Başkanı a.

                                                                                                            Belediye Başkan Yardımcısı