BANDIRMA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN (KENT MOBİLYALARI KİRALAMA İLANI)

Geri Dön
BANDIRMA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN (KENT MOBİLYALARI KİRALAMA İLANI)               Bandırma Belediye Başkanlığının yetki ve sorumluluğundaki meydan, bulvar, cadde, yol, sokak, park, spor ve kültürel tesis vb. yerler ile Bandırma Belediyesi adına tescilli taşınmazlar üzerindeki mevcut ve reklam amaçlı 84 Adet ( 31 Adet raket, 50 Adet Billboard, 3 Adet Megalight) Kent Mobilyalarının kiralanması için yıllık 165.901,00-TL muhammen kira bedeli üzerinden (3) yıllığına , ikinci ve üçüncü yıl kira artışının DİE-TÜFE (Devlet İstatistik Enstitüsü-Tüketici Fiyat Endeksi) artışı uygulanarak 22.07.2020 tarih ve 629 sayılı encümen kararı gereği , 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile (3) üç yıllığına kiraya verilecektir.             Geçici teminatı 3 yıllık  muhammen bedel üzerinden alınacak olup, oranı % 30 tutarı 149.310,90-TL'dir.             Kent Mobilyalarının ilk ihalesi 23/09/2020 Çarşamba günü saat 14.30 ’da belediye encümen salonunda şartnamesi gereği yapılacaktır. İstekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görülmemesi halinde, ikinci ihalesi 30/09/2020 Çarşamba günü aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır.  Şartnamesi Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 50-TL karşılığında satın alınır.             Taliplilerin, ihale saatine kadar aşağıda belirtilen belgeleri Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri şarttır.            A)GERÇEK KİŞİLERDEN:          1.İkametgah belgesi,          2.Nüfus kayıt örneği,          B)TÜZEL KİŞİLERDEN:          1.İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından, Ticaret Sicil Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,          2.İmza sirküleri, dernek ve vakıflar için ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış karar ile yetkilinin imza beyannamesi ve dernekler için dernek tüzüğünün onaylı sureti.          C) ORTAK BELGELER          1.  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 23.maddesine uygun olarak hazırlanacak Geçici Teminat Belgesi,          2. Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekile ait imza beyannamesi,          3. İdare ve istekliler tarafından onaylı " Şartname" ile "Yer Görme Belgesi",          4.Bandırma Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden,Hukuk İşleri Müdürlüğünce onaylanacak Kira/Ecrimisil/İşgaliye/İlan ve Reklam vergisi vb.borcu olmadığına dair belge,          5.İhale tarihinden önce Açık Hava Reklam İşletmeciliği alanında en az 3 (üç) yıl süreyle bir sözleşmeye dayalı olarak fiilen faaliyet deneyimini gösteren mahalli idarelerden alınmış belge.          6.Son 3(üç) yıla ait ciro ortalamasının 1.000.000,00-TL’nin altına düşmediğine dair bilgileri teyit eden yeminli mali müşavir yada vergi dairesinden onaylı bilanço ve gelir tablosunu(hesap dönemine ait bilançonun kurumlar vergisi beyanname zamanında gelmemesi nedeniyle kesinleşmediği durumlarda,yılın son dönemine ait geçici vergi beyannamesi ile eki olan gelir tablosu)gösterir belge.          7.Ödenmiş sermayesinin en az 2.000.000,00-TL olduğuna ilişkin Ticaret ve Sanayi odası veya Mali müşavir onaylı belge.          8.Sosyal güvenlik kurumuna (SGK) borcu olmadığına ilişkin ilgili kurumca onaylı belge.          9.Vergi dairesine borcu olmadığına ilişkin ilgili kurumca onaylı belge.          10. İhale şartnamesinin alındığına dair makbuz,          D) Ortak Girişim olması halinde; Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi, ortak girişimi oluşturan gerçek ve/veya tüzel kişiliklerin (A) ve/veya (B) ile (C) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler.          E)Yerli veya Yabancı katılımcıların sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenmiş olması, Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca veya Dışişleri Bakanlığınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. Ayrıca yurt dışında temin edilen belgelerinin yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş olması ve belgelerin ibrazı gerekir. İlan olunur.