BANDIRMA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN (GAYRİMENKUL KİRALAMA İLANI)            

Geri Dön
  BANDIRMA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN (GAYRİMENKUL KİRALAMA İLANI)                          Mülkiyeti Belediyemize ait Akçapınar Mahallesi 129 ada 3 parsel Yap-İşlet-Devret yöntemiyle Akaryakıt ve LPG  İstasyonu yapılıp işletilmek üzere ,10.02.2021 tarih ve 103 sayılı encümen kararı gereği, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile 20 yıllığına, ilk yıl aylık 2.000,00-TL muhammen kira bedelliyle ,diğer yıllar önceki yıl kira bedeline TÜİK-TÜFE (Türkiye İstatistik Kurumu-Tüketici Fiyat Endeksi) artış oranın ilavesi ile kiraya verilecektir.           Geçici teminatı (20)  yirmi yıllık muhammen bedel üzerinden alınacak olup, oranı % 3 tutarı 14.400,00-TLdir.                        Taşınmazın ilk ihalesi 07/04/2021 Çarşamba günü saat 14.00 ’da belediye encümen salonunda şartnamesi gereği  yapılacaktır. İstekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görülmemesi halinde, ikinci ihalesi 14/04/2021 Çarşamba günü aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır.  Şartnamesi ve muameleli dosyası Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir, 50-TL karşılığında satın alınır.             Taliplilerin; Geçici teminat makbuzlarını, ihale dokümanı satın aldığına dair belge,  ikametgah ilmuhaberlerini, tüzel kişilik halinde şirket imza sirküleri ve tüzel kişilik merkez adreslerini belirtir belgelerini, istekliler adına vekaleten iştirak edeceklerin vekaletname ve imza sirkülerini, ihaleye katılma yasaklısı olmadığına dair taahhütname, Belediyemiz ve Hukuk İşleri Müdürlüğüne herhangi bir borcun bulunmadığına dair belgelerini ihale saatine kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri şarttır. İlan olunur.