BANDIRMA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN (GAYRİMENKUL KİRALAMA İLANI)

Geri Dön
BANDIRMA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN (GAYRİMENKUL KİRALAMA İLANI)                          Mülkiyeti Belediyemize ait Paşabayır Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesinde, ihale şartnamesi eki krokide görüleceği üzere sıralı ve bitişik olarak tasarlanan 4 adet yazıhane yeri, lavabo ve wc, kiralayanlar tarafından yapılması şartıyla ,28.04.2021 tarih ve 290 sayılı encümen kararı gereği, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile, ihale tarihinden itibaren (3) üç yıllığına, her bir yazıhane için ilk yıl aylık 2.500,00-TL muhammen bedelle , ikinci ve üçüncü yıl kira artışının önceki yıl kira bedeline TÜİK-TÜFE (Türkiye İstatistik Kurumu-Tüketici Fiyat Endeksi) artış oranın ilavesi ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden toplu taşıma işi yapma izin belgesi almış olan firmalara kiralanmak üzere  kiraya verilecektir.           Geçici teminatları  (3)  üç yıllık muhammen bedel üzerinden alınacak olup, oranı % 3 tutarı 2.700,00-TLdir.             Taşınmazların ilk ihaleleri 09/06/2021 Çarşamba günü saat 14.00 ’da belediye encümen salonunda şartnameleri gereği ayrı ayrı yapılacaktır. İstekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görünmemesi halinde, ikinci ihaleleri 16/06/2021 Çarşamba günü aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır.  Şartnameleri ve muameleli dosyaları Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir, 50-TL karşılığında satın alınabilir.             Taliplilerin; Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden toplu taşıma işi yapma izin belgesini, geçici teminat makbuzlarını, ikametgah ilmuhaberlerini, tüzel kişilik halinde şirket imza sirküleri ve tüzel kişilik merkez adreslerini belirtir belgelerini, istekliler adına vekaleten iştirak edeceklerin vekaletname ve imza sirkülerini, ihaleye katılma yasaklısı olmadığına dair taahhütname, Belediyemiz ve Hukuk İşleri Müdürlüğüne herhangi bir borcun bulunmadığına dair belgelerini ihale saatine kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri şarttır. İlan olunur.