(GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI)

Geri Dön
  BANDIRMA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN (GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI)                          Mülkiyeti Belediyemize ait 600 Evler Mahallesi 1650 ada 2 no.lu, 1/1000 ölçekli Bandırma uygulama İmar Planında E:1.50 , H:15.50 m, ticaret adası içerisinde kalan 13.013,62 m2  arsa vasıflı parsel , 19.01.2022 tarih ve 38 sayılı encümen kararı gereği ,2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma) usulü ihale ile 13.013.620,00-TL muhammen satış bedeliyle satılacaktır.           Geçici teminatı muhammen satış bedeli üzerinden alınacak olup, oranı %3 tutarı 390.408,60-TL dir.     Her türlü harç, karar pulu, gayrimenkul alım-satım vergisi alıcıya aittir. İhale bedeli ihalenin alıcıya tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde peşin ödenecektir.             Taşınmazın ilk ihalesi 16/02/2022 Çarşamba günü saat 14.00 ’da belediye encümen salonunda şartnamesi gereği yapılacaktır. İstekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görünmemesi halinde, ikinci ihalesi 23/02/2022 Çarşamba günü aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır.  Şartnamesi ve muameleli dosyası Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir, 50-TL karşılığında satın alınabilir.             Taliplilerin; Geçici teminat makbuzlarını, ikametgah ilmuhaberlerini, tüzel kişilik halinde şirket imza sirküleri ve tüzel kişilik merkez adreslerini belirtir belgelerini, istekliler adına vekaleten iştirak edeceklerin vekaletname ve imza sirkülerini, ihaleye katılma yasaklısı olmadığına dair taahhütname, Belediyemiz ve Hukuk İşleri Müdürlüğüne herhangi bir borcun bulunmadığına dair belgelerini ihale saatine kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri şarttır. İlan olunur.                                                                                                                                                                                                                                                                 Metin OK                                                                                                                          Başkanı a.                                                                                                             Belediye Başkan Yardımcısı