BANDIRMA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN (GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI)

Geri Dön
BANDIRMA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN (GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI)                         1-Mülkiyeti Belediyemize ait Akçapınar Mahallesi 129 ada, 3 no.lu, 6.859,94 m2 tarla vasıflı,  1/5000 ölçekli nazım imar planında Akaryakıt ve Servis İstasyonu alanında yer alan parsel, 18.08.2021 tarih ve 530 sayılı encümen kararı gereği ,2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile 6.516.943,00-TL muhammen satış bedeliyle satılacaktır.            Geçici teminatı toplam muhammen satış bedeli üzerinden alınacak olup, oranı %3 tutarı 195.508,29-TL dir.     Her türlü harç, karar pulu, gayrimenkul alım-satım vergisi alıcıya aittir. İhale bedeli ihalenin alıcıya tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde peşin ödenecektir.               2-Mülkiyeti Belediyemize ait Paşakent Mahallesi 2287 ada 21 no.lu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında , Taks:0.30, Kaks:2.10 ,ayrık nizam, altı (6) kat, konut adası içersinde kalan 1.168,85 m2 parsel, 18.08.2021 tarih ve 531 sayılı encümen kararı gereği ,2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile 4.675.400,00-TL muhammen satış bedeliyle satılacaktır.            Geçici teminatı toplam muhammen satış bedeli üzerinden alınacak olup, oranı %3 tutarı 140.262,00-TL dir.     Her türlü harç, karar pulu, gayrimenkul alım-satım vergisi alıcıya aittir. İhale bedeli ihalenin alıcıya tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde peşin ödenecektir.               Taşınmazların ilk ihaleleri 08.09.2021 Çarşamba günü saat 14.15 ’da belediye encümen salonunda şartnameleri gereği ayrı ayrı yapılacaktır. İstekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görünmemesi halinde, ikinci ihaleleri 15.09.2021 Çarşamba günü aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır.  Şartnameleri ve muameleli dosyaları Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir, 50-TL karşılığında satın alınabilir.             Taliplilerin; Geçici teminat makbuzlarını, ikametgah ilmuhaberlerini, tüzel kişilik halinde şirket imza sirküleri ve tüzel kişilik merkez adreslerini belirtir belgelerini, istekliler adına vekaleten iştirak edeceklerin vekaletname ve imza sirkülerini, ihaleye katılma yasaklısı olmadığına dair taahhütname, Belediyemiz ve Hukuk İşleri Müdürlüğüne herhangi bir borcun bulunmadığına dair belgelerini ihale saatine kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri şarttır. İlan olunur.