BANDIRMA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN (GAYRİMENKUL KİRALAMA VE SATIŞ İLANI)

Geri Dön

BANDIRMA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

(GAYRİMENKUL KİRALAMA VE SATIŞ İLANI)

        

             1-Mülkiyeti Belediyemize ait Emre Mahallesi No:54' deki konut (eski imam evi)  ,18.05.2022 tarih ve 449 sayılı encümen kararı gereği, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile, ihale tarihinden itibaren (3) üç yıllığına, ilk yıl aylık 600,00-TL muhammen kira bedelliyle ikinci ve üçüncü yıl kira artışının önceki yıl kira bedeline TÜİK-TÜFE (Türkiye İstatistik Kurumu-Tüketici Fiyat Endeksi) artış oranın ilavesi ile kiraya verilecektir.

         Geçici teminatı (3)  üç yıllık muhammen bedel üzerinden alınacak olup, oranı % 3 tutarı 648,00-TLdir. 

            2-Mülkiyeti Belediyemize ait 600 Evler Mahallesi 1366 adada, 1/1000 ölçekli Bandırma Uygulama İmar Planında taks:0.40, kaks:0.80 blok nizam, iki (2) kat, konut alanı içersinde kalan arsa vasıflı 610 no.lu 385.91 m2 lik parsel 771.820,00-TL, 184 no.lu 4.71 m2 lik parsel 9.420,00-TL, 183 no.lu 29.25 m2 lik parsel 58.500,00-TL olmak üzere toplamda 839.740,00-TL muhammen bedel üzerinden , 18.05.2022 tarih ve 457 sayılı encümen kararı gereği ,2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma) usulü ihale  blok olarak satılacaktır. 

         Geçici teminatı muhammen satış bedeli üzerinden alınacak olup, oranı %3 tutarı 25.193,00-TL dir.    

Her türlü harç, karar pulu, gayrimenkul alım-satım vergisi alıcıya aittir. İhale bedeli ihalenin alıcıya tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde peşin ödenecektir.

            3-Mülkiyeti Belediyemize ait Kuşcenneti Mahallesi 102 ada 8 no.lu  parselde kayıtlı 662.24 m2 arsa vasıflı taşınmaz, 18.05.2022 tarih ve 458 sayılı encümen kararı gereği, ,2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma) usulü ihale ile 198.672,00-TL muhammen satış bedeliyle satılacaktır. 

         Geçici teminatı muhammen satış bedeli üzerinden alınacak olup, oranı %3 tutarı 5.961,00-TL dir.    

Her türlü harç, karar pulu, gayrimenkul alım-satım vergisi alıcıya aittir. İhale bedeli ihalenin alıcıya tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde peşin ödenecektir.

            Taşınmazların ilk ihaleleri 15/06/2022 Çarşamba günü saat 14.00 ’da belediye encümen salonunda şartnameleri gereği ayrı ayrı yapılacaktır. İstekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görünmemesi halinde, ikinci ihaleleri 22/06/2022 Çarşamba günü aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır.

 Şartnameleri ve muameleli dosyaları Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir, 50-TL karşılığında satın alınabilir.

            Taliplilerin;

Geçici teminat makbuzlarını, ikametgahilmuhaberlerini, tüzel kişilik halinde şirket imza sirküleri ve tüzel kişilik merkez adreslerini belirtir belgelerini, istekliler adına vekaleten iştirak edeceklerin vekaletname ve imza sirkülerini, ihaleye katılma yasaklısı olmadığına dair taahhütname, Belediyemiz ve Hukuk İşleri Müdürlüğüne herhangi bir borcun bulunmadığına dair belgelerini ihale saatine kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri şarttır.

İlan olunur.