BANDIRMA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN (GAYRİMENKUL KİRALAMA İLANI)

Geri Dön
  BANDIRMA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN (GAYRİMENKUL KİRALAMA İLANI)                         Mülkiyeti Belediyemize ait 17 Eylül Mahallesi İsmail Gönülal Sokak Kapalı Pazar Yeri ve Yaşam Alanı No:101/1 adresindeki toplam 2.778,43 m2 Mağaza ve Depo vasıflı taşınmaz ,03.02.2021 tarih ve 86 sayılı encümen kararı gereği, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma) usulü ihale ile, ihale tarihinden itibaren (3) üç yıllığına, ilk yıl aylık 12.000,00-TL muhammen kira bedelliyle ikinci ve üçüncü yıl kira artışının önceki yıl kira bedeline TÜİK-TÜFE (Türkiye İstatistik Kurumu-Tüketici Fiyat Endeksi) artış oranın ilavesi ile ilk yıl senelik kira bedeli peşin ödenmesi kaydıyla  kiraya verilecektir.           Geçici teminatı (3)  üç yıllık muhammen bedel üzerinden alınacak olup, oranı % 30 tutarı 129.600,00-TLdir.             Taşınmazın ilk ihalesi 03/03/2021 Çarşamba günü saat 14.00 ’da belediye encümen salonunda şartnamesi gereği yapılacaktır. İstekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görünmemesi halinde, ikinci ihalesi 10/03/2021 Çarşamba günü aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır.  Şartnamesi ve muameleli dosyası Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir, 50-TL karşılığında satın alınabilir.             Taliplilerin; Geçici teminat makbuzlarını, ikametgah ilmuhaberlerini, tüzel kişilik halinde şirket imza sirküleri ve tüzel kişilik merkez adreslerini belirtir belgelerini, istekliler adına vekaleten iştirak edeceklerin vekaletname ve imza sirkülerini, ihaleye katılma yasaklısı olmadığına dair taahhütname, Belediyemiz ve Hukuk İşleri Müdürlüğüne herhangi bir borcun bulunmadığına dair belgelerini ihale saatine kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri şarttır. İlan olunur.