Bandırma Belediye Başkanlığından (Gayrimenkul Kiralama İlanı)

Geri Dön

BANDIRMA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

(GAYRİMENKUL KİRALAMA İLANI)

        

            Mülkiyeti Belediyemize ait Edincik Mahallesi 409 ada 27 parselde 11.714,99 m2 ve 409 ada 28 parselde 29.430,89 m2 tarla blok olarak ,06.07.2022 tarih ve 631 sayılı encümen kararı gereği, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile, ihale tarihinden itibaren 29 yıllığına, ilk yıl senelik 26.000,00-TL muhammen kira bedelliyle diğer yıllar artışı önceki yıl kira bedeline TÜİK-TÜFE (Türkiye İstatistik Kurumu-Tüketici Fiyat Endeksi) artış oranın ilavesi ile kiraya verilecektir.

            Geçici teminatı 29 yıllık muhammen bedel üzerinden alınacak olup, oranı % 3 tutarı 22.620,00-TLdir. 

            Taşınmazın ilk ihalesi 10/08/2022 Çarşamba günü saat 14.00 ’da belediye encümen salonunda şartnamesi gereği yapılacaktır. İstekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görünmemesi halinde ikinci ihalesi 17/08/2022 Çarşamba günü aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır.

 Şartnamesi ve muameleli dosyası Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir, 50-TL karşılığında satın alınabilir.

            Taliplilerin;

Geçici teminat makbuzlarını, ikametgah ilmuhaberlerini, tüzel kişilik halinde şirket imza sirküleri ve tüzel kişilik merkez adreslerini belirtir belgelerini, istekliler adına vekaleten iştirak edeceklerin vekaletname ve imza sirkülerini, ihaleye katılma yasaklısı olmadığına dair taahhütname, Belediyemiz ve Hukuk İşleri Müdürlüğüne herhangi bir borcun bulunmadığına dair belgelerini ihale saatine kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri şarttır.

İlan olunur.