ALTIYÜZEVLER MAHALLESİNE ÇOCUK GÜNDÜZ BAKIM EVİ YAPTIRILMASI YAPIM İŞİ

Geri Dön
BANDIRMA BELEDİYESİ   Altıyüzevler Mahallesine Çocuk Gündüz Bakım Evi Yaptırılması yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı   bilgiler aşağıda yer almaktadır.   İhale Kayıt Numarası :   2021/30068 1-İdarenin a) Adresi : 17 EYLÜL MAH. ATATÜRK CAD. NO:88 BANDIRMA/BALIKESİR b) Telefon ve faks numarası : 2667111111 - 2667111106 c) Elektronik Posta Adresi : ihale@bandirma.bel.tr ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-İhale konusu yapım işinin   a) Niteliği, türü ve miktarı :   Altıyüzevler Mahallesine 1 Adet Çocuk Gündüz Bakım Evi Yaptırılması. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Yapılacağı yer :   Balıkesir ili, Bandırma ilçesi, Altıyüzevler mahallesi, H19B20B3B pafta, 1295 ada, 521 parsel. c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 270 (İkiYüzYetmiş) takvim günüdür. 3- İhalenin   a) Yapılacağı yer : Bandırma Belediyesi Meclis Salonu b) Tarihi ve saati : 11.02.2021 - 11:00 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak   kriterler:   4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:   4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.   4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.   4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine   ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza r sirküleri,   4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.     4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt   yüklenicilere yaptırılamaz.   4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından   fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde   bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavi tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır   kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.   4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 60 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Yapım işlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan B III Grubu İşler benzer iş olarak kabul edilecektir. 4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İnşaat Mühendisliği, Mimarlık. 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.   6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.   7. İhale dokümanının görülmesi:   7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.   7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeler i   zorunludur.   8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bandırma Belediyesi İhale Birimi adresine elden teslim   edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.   9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için   teklif verilecektir.   10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.   11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.   12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.   13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.   14.Diğer hususlar:   İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00 Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.